Eisen, werkmethoden en instrumenten voor verantwoorde toepassing 

RSC lanceert Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie

HILVERSUM, 14 april 2022

Het Register Specialistisch Casemanagement lanceert een reeks hulpmiddelen om casemanagers en bedrijfsartsen te ondersteunen bij verantwoorde toepassing van taakdelegatie. Speerpunt is de Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie. Dit praktische hulpmiddel bevat eisen, werkmethoden en instrumenten voor een samenwerkingsconstructie die de komende decennia onmisbaar zal zijn voor een gezonde en duurzaam inzetbare beroepsbevolking.

Bij casemanagement in taakdelegatie voert een casemanager taken van een bedrijfsarts uit onder diens toezicht en verantwoordelijkheid. Deze manier van samenwerken maakt volgens RSC-voorzitter Gaston Merckelbagh een stormachtige opkomst door. ‘Casemanagement in taakdelegatie biedt welkome kansen in een tijd van groeiende behoefte aan adequate bedrijfsgezondheidszorg en een hardnekkig tekort aan bedrijfsartsen. Maar de grote interesse voor deze manier van samenwerken leidt ook tot risico’s, zoals onzorgvuldige toepassing en onbekwaam handelen. Daarom is het belang van deze werkwijzer nauwelijks te overschatten. Casemanagement in taakdelegatie vraagt om strikte regulering en kwaliteitsbewaking. Als beroepsregister voor gespecialiseerde casemanagers zien wij het als onze taak om hierin het voortouw te nemen.’

Eigen kwaliteitsrichtsnoer voor casemanagers

‘De Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie is ons antwoord op de grote behoefte aan een kwaliteitsrichtsnoer voor en vanuit de beroepsgroep van casemanagers,’ zegt Annet Scheeren. Zij leidt binnen het RSC de Faculteit Casemanager Taakdelegatie, die toeziet op de kwaliteit van opleidingen taakdelegatie en op verantwoorde toepassing van de samenwerkingsconstructie. ‘Eerder verscheen al wel een Werkwijzer Taakdelegatie voor bedrijfsartsen (februari 2019). Ook publiceerde de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, een Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie (juni 2020). Deze documenten stellen heldere zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen aan bedrijfsartsen die (deel)taken willen delegeren. Wat tot nu toe ontbrak, was een soortgelijk kader voor de casemanager die deze taken aanvaardt.’

Actief mee de kwaliteit bewaken

‘Het wettelijk kader voor bedrijfsgezondheidszorg stelt terecht hoge eisen aan zaken als onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, privacy en geheimhouding,’ zegt bedrijfsarts Mark Bourgonjen. Hij is lid van de Faculteit Casemanager Taakdelegatie omdat hij ervan overtuigd is dat casemanagement in taakdelegatie de toekomst heeft. ‘De RSC-werkwijzer helpt casemanagers in taakdelegatie om goed met alle eisen om te gaan en actief mee de kwaliteit te bewaken.’ Dit is volgens hem ook van groot belang voor bedrijfsartsen. ‘Zolang de casemanager zich aan de gemaakte werkafspraken en instructies houdt, is en blijft de bedrijfsarts bij taakdelegatie verantwoordelijk én tuchtrechtelijk aansprakelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat het daarom noodzakelijk en van grote waarde is dat de casemanager zélf mee de kwaliteit bewaakt.’

Spiegel voor werkwijzer bedrijfsartsen

‘De werkwijzer verbindt heldere eisen aan casemanagement in taakdelegatie en biedt concrete werkmethoden en instrumenten voor verantwoorde toepassing,’ zegt faculteitslid en RSC-bestuurslid Marjol Nikkels. ‘Hiermee biedt dit document een eenduidig en overzichtelijk zorgvuldigheids- en kwaliteitskader.’ De inhoud vormt bewust zo veel mogelijk een spiegel voor de eerdergenoemde werkwijzer voor bedrijfsartsen, vult faculteitslid Karin Lelieveldt aan. ‘Zo kunnen de bij taakdelegatie betrokken beroepsgroepen er allebei maximale houvast aan ontlenen. Bij correcte toepassing vindt de delegerende bedrijfsarts altijd een goed voorbereide, professioneel opererende partij naast zich.’

Bewust strenger op rollen en taken

De werkwijzer vormt bij het RSC de sluitsteen van een uitgebalanceerd kwaliteitsbouwwerk met onder meer een beroepscode, legt Nikkels uit. ‘Het fundament dat alles draagt is het RSC Standpunt Casemanagement in Taakdelegatie. Hierin duiden we het maatschappelijk belang en de voordelen van taakdelegatie aan casemanagers. Maar we zetten ook op een rij welke eisen hierbij gelden. Hierin zijn we op onderdelen bewust strenger dan het NVAB-standpunt. De NVAB gaat logischerwijs uit van het perspectief van delegatie aan een reeks professionals, zowel met als zonder medische kennis. Casemanagers vallen in de tweede categorie, daarom kunnen diverse taken volgens ons standpunt in principe niet aan een casemanager worden gedelegeerd. Verder stellen we op grond van de privacyregels en de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts aanvullende eisen om rolvermenging te voorkomen. Zo kan een casemanager die in taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, niet tegelijkertijd de rol hebben van casemanager verzuim namens de werkgever.’

Constructieve samenwerking met bedrijfsartsen

Merckelbagh heeft de werkwijzer en het standpunt tijdens het jaarlijkse RSC-congres formeel overhandigd aan NVAB-voorzitter Boyd Thijssens en NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel. Een heel bewust gebaar, aldus projectleider en RSC-bestuurslid Lars Scheurer. ‘Vertegenwoordigers van de NVAB hebben samen met diverse andere deskundigen op het gebied van taakdelegatie kritisch meegekeken bij de totstandkoming van beide documenten. Dat leidde tot waardevol commentaar vanuit het perspectief van de bedrijfsarts. Voor deze constructieve houding zijn we de NVAB dankbaar. Juist bij taakdelegatie staat of valt immers alles met goede professionele samenwerking. Bedrijfsarts en casemanager kunnen er samen voor zorgen dat werknemers toegang hebben en houden tot goede bedrijfsgeneeskundige zorg. En ze zijn er samen verantwoordelijk voor dat die plaatsvindt in lijn met de wettelijke kernvoorwaarden. Het is dus cruciaal dat beide beroepsgroepen zich in het standpunt en de werkwijzer herkennen en ermee uit de voeten kunnen.’

RSC-instrumenten voor casemanagement in taakdelegatie

Werkwijzer en standpunt zijn ook gebundeld in een handzaam boekje. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het RSC. De oplage is beperkt, dus beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Vraag een gratis dossieradvies aan

Lörem ipsum bionas ekänade. Dener vase, biongen och infrabelt. Astrosade öska eskade tigon i fanas. Swishjournalist kvasiktigt. Astrosade öska.

ISO 9001 Certificering