Quickscan Arbodienstverlening

Uit onvrede over de huidige arbodienstverlener, door ervaringen uit het verleden, of om andere moverende redenen, wordt steeds vaker de keuze gemaakt om een eigen regiemodel verzuimbegeleiding te realiseren. In de praktijk blijkt dan vaak dat ‘ergens wordt begonnen’ met een te globaal plan om resultaat te halen. Gevolg is dat een onvolledige ‘versie’ van het eigen regiemodel blijft bestaan, waarin de betrokken sleutelpersonen veelal onvoldoende bekwaam zijn om daadwerkelijk het eigen regiemodel zelfstandig uit te voeren.

Er ontstaat onduidelijkheid over wat, ervan wie en wanneer wordt verwacht. Veel personen en afdelingen bemoeien zich met en vinden wat van het verzuim. Desondanks neemt niemand de verantwoordelijkheid en wordt er vooral gewezen. Met als resultaat een stijgend verzuim, geen inzicht in oorzaken, veel verborgen kosten en nog een veel groter risico aangaande imagoschade, verzekeringspremies en mogelijk zelfs boetes.

Vervolgacties zijn noodzakelijk, maar welke en hoe weten we tevoren of deze succesvol zullen zijn?

Om nieuwe teleurstellingen te voorkomen heeft VerzuimConsult een quickscan ontwikkeld. Door middel van een dossieronderzoek, analyse van de financiële- en verzuimrapportages en op basis van een aantal interviews, is VerzuimConsult in staat om de huidige stand van zaken aangaande het verzuimbeleid en de beleving van de betrokkenen te beschrijven. Naast de huidige situatie wordt ook voorlopige conclusie geformuleerd en op basis daarvan richting gegeven aangaande de mogelijke vervolgstappen, het zogenoemde “groeimodel”.

Na de keuze voor dit model is de logische volgende stap het beschrijven van het groeimodel naar eigen regie qua inzet van mensen, veranderingsprocessen en middelen. In dit implementatieplan zijn doelstellingen, veranderde rollen, stappen en acties helder gemaakt. Doel is om de ‘neuzen dezelfde kant uit te krijgen’ en duidelijke afspraken te maken over de visie, betekenis van die visie in termen van normen en waarden en doorvertaling naar beleid, rollen, taken, verantwoordelijkheden, opleiding, training en coaching (ontwikkelen van medewerkers, HRM/P&O en leidinggevenden).

VerzuimConsult kan onafhankelijk van uw huidige arbodienstverlener de begeleiding naar het nieuwe model met u realiseren. Essentieel is dan wel in de aanpak en het stappenplan dat de wens van de organisatie duidelijk is. Is dat kostenbesparing, goed werkgeverschap, voldoen aan wet en regelgeving of zijn er mogelijk nog andere zaken die meespelen? Voordat er beleid gemaakt kan worden moeten de uitgangspunten helder zijn. Er wordt op dit onderwerp commitment en duidelijkheid gevraagd, top down. Alleen dan is er kans op succes.