Inrichting eigen regie op spoor 2 re-integratie

Het kernpunt van het belangenmodel van VerzuimConsult is dat we bewust omgaan met langdurig en/of complex verzuim binnen de relevante wet- en regelgeving en met alle bijbehorende financiële belangen. Dus ook die van medewerkers.

Onder schadelastbeheersing verstaan we alle inspanningen die gericht zijn op dit belangenmodel, dus de bevordering van de inzetbaarheid (met behoud van werk en inkomen), behoud van continuïteit, productiviteit en kostenbeheersing.

Op basis van inzicht in oorzaak en gevolg adviseert VerzuimConsult over de verantwoorde en haalbare keuzes die tijdens de re-integratie gemaakt moeten worden en over de mate waarin aanpassingen en investeringen in redelijkheid van een werkgever en/of werknemer kunnen worden gevergd. Dus onnodige interventies zijn, geredeneerd vanuit de schadelastgedachte, ook schades. Spoor 2 wordt bij veel organisaties standaard ingezet als de verzuimende medewerker het eigen werk omstreeks het eerste ziektejaar (nog) niet volledig heeft hervat.

 

Inzet spoor 2?

Voor twee categorieën verzuimende medewerkers is een spoor 2-interventie weggegooid geld:

 • Voor verzuimende medewerkers die naar verwachting binnen een afzienbare termijn het eigen werk gaan hervatten. Wanneer er immers binnen een afzienbare termijn een concreet perspectief is op passend werk bij de eigen werkgever, is een spoor 2-interventie niet nodig (zie ook de Werkwijzer RIV-toets in de praktijk van UWV).
 • Voor verzuimende medewerkers die dusdanige beperkingen hebben dat voor hen op de vrije arbeidsmarkt géén reële arbeidsmogelijkheden bestaan. In dergelijke gevallen heeft een spoor 2-interventie geen toegevoegde waarde.

Beide gevallen vergen een goede en uitgebreide arbeidsdeskundige onderbouwing, eventueel gevolgd door een deskundigenoordeel door UWV. De kosten hiervoor bedragen circa de helft van het bedrag dat nu voor spoor 2 wordt betaald. Denk er wel aan dat nagenoeg altijd al een arbeidsdeskundig onderzoek voorafgaat aan een spoor 2-interventie. Daardoor loopt de besparing verder op. Van belang hierbij is wel dat de betrokken adviseur, bijvoorbeeld een Sociaal Bedrijfskundig Adviseur, naast arbeidsdeskundige kennis goede kennis heeft van het arbeidsrecht en het sociaalverzekeringsrecht.

 

Spoor 2-regie

Daarnaast verdienen de spoor 2-trajecten zelf aandacht. Een spoor 2-traject moet gericht zijn op de kortste en meest adequate weg naar passend werk. Per casus betekent dat maatwerk. Een kritische blik op het voorgestelde trajectplan levert vaak een besparing op, omdat bepaalde activiteiten niet van meerwaarde zijn of omdat de medewerker al over sollicitatievaardigheden beschikt. Aan de andere kant komt er ook casuïstiek voor die de inzet van bijvoorbeeld een gespecialiseerd re-integratiebedrijf of een intensievere begeleiding vereist; hierbij schiet een ‘standaardtraject’ tekort. UWV toetst in toenemende mate de adequaatheid van het uitgevoerde spoor 2-traject en beloont inadequate trajecten met een loonsanctie.

 

Eigen regie Spoor 2

Van belang is dat een werknemer voldoende belastbaar wordt geacht voor spoor 2-re-integratie en dat vóóraf aan de werknemer voldoende informatie wordt verstrekt over het doel, de belangen en de achterliggende gronden daarvan. Ten aanzien van een spoor 2-indicatie stelt de procesgang Wet verbetering poortwachter immers het volgende:

Als een spoor 2-traject wordt opgestart, moet het (ook voor de werknemer) duidelijk zijn dat:

 • er in het eerste spoor geen arbeidsmogelijkheden meer zijn;
 • de mogelijkheden in het eerste spoor onvoldoende aansluiten bij de belastbaarheid van de werknemer;
 • werkhervatting in het eerste spoor ten minste onzeker is.

Het uitgangspunt is altijd de kortste en meest adequate weg naar passend werk. Een alternatief voor een extern re-integratiebureau is dat werkgever en werknemer kiezen om spoor 2-re-integratie zelf uit te voeren met hulp van en door de inzet van een mobiliteitsfunctionaris.

 

Voordelen

 • Meer uniformiteit in de uitvoering.
 • Snellere interventie met betrekking tot het behoud van werk en inkomen voor werknemers (de ontslagbescherming blijft in stand, dus er is altijd een garantie op een terugkeer naar het eigen werk bij (voldoende) medisch herstel).
 • Korte lijnen tussen arbodienstverlener en mobiliteitsfunctionaris.
 • Regie over de kwaliteit en inhoud van het spoor 2-proces.
 • Direct inzicht in de spoor 2-status van werknemers, snelle bijsturing is mogelijk.
 • Kosten voor externe dienstverlening besparen.
 • Minder kans op loonsancties.
 • De interventie met hulp van de mobiliteitsfunctionaris kan ook preventief worden ingezet in het kader van interne mobiliteit en/of outplacement (externe mobiliteit).
 • Goed werkgeverschap door vorm en inhoud te geven aan een zinvolle interventie en door niet alleen een verplichte WvP-actie af te vinken.

 

Keurmerk Eigen Regie Spoor 2

VerzuimConsult ondersteunt organisaties bij het inrichten van hun eigen regiemodel voor spoor 2. Een goed ingericht proces kan in aanmerking komen voor het VerzuimConsult-keurmerk Eigen Regie Spoor 2.

Een organisatie moet daarvoor aan de volgende normen voldoen:

 • De mobiliteitsfunctionaris of het mobiliteitsbureau moet voldoende kennis hebben van de spoor 2-re-integratie qua rapportageformat, wettelijke termijnen en overige inhoudelijke richtlijnen.
 • De organisatie heeft een contract met een erkend (Blik op Werk Keurmerk-)re-integratiebedrijf.
  • Tijdens interne re-integratietrajecten moet bij het uitblijven van een (plaatsings)resultaat het re-integratiebedrijf worden geconsulteerd. Dit moet circa drie tot zes maanden na de start van het spoor 2-traject en moet altijd binnen twee maanden na het verstrijken van het eerste ziektejaar.
  • Het re-integratiebedrijf fungeert op afroep als een spoor 2-coach, beoordeelt het trajectplan (zo nodig) en verricht een kwaliteitstoets op stukken.
  • Het re-integratiebedrijf voert zo nodig aanvullende diensten uit en begeleidt werknemers die daarvoor in aanmerking komen.