Eigen regie over ERD ZW en ERD WGA

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om de financiële risico’s van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid publiek te verzekeren bij UWV of om zelf het risico daarvan te dragen. Dit risico kunt u vervolgens volledig zelf dragen of onderbrengen bij een private verzekeraar. In het publieke bestel betaalt UWV de Ziektewet- en/of WGA-uitkering en is UWV ook verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke ex-werknemers. Wanneer u besluit om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen, bent u niet langer het deel van de sectorpremie verschuldigd. Bovendien wordt u dan niet geconfronteerd met een extra gedifferentieerde premie. De uitkeringen komen echter wel voor uw rekening en u blijft verantwoordelijk voor het re-integreren van uw zieke ex-medewerkers. Ook moet u als eigenrisicodrager het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen.

 

(On)afhankelijk advies

Een weloverwogen keuze maken vereist een goed onderbouwde businesscase. In de praktijk zien we dat de adviserende partij vaak ook een relatie heeft met de verzekeraar, zelfs een rol als procesbegeleider krijgt in de begeleiding van de (ex-)medewerkers en betrokken wordt bij de administratie van dit proces. Hierbij is dus sprake van verschillende rollen en daarmee van uiteenlopende belangen. Hoe onafhankelijk is het advies dan nog?

 

Regie

In het publieke bestel is het helder wie de regie heeft: UWV. Wanneer een organisatie echter gekozen heeft om uit het publieke bestel te treden en zich te verzekeren, is het maar de vraag wie de regisseur is. In feite draagt de verzekeraar het risico; de werkgever heeft dat namelijk middels een premiebetaling afgekocht. De verzekeraar stelt vaak een procesbegeleider aan, die de regie voert over de schadedossiers van (ex-)medewerkers. Daarnaast wil de procesbegeleider inzicht krijgen in de potentiële toekomstige schade en daarop invloed kunnen uitoefenen. Daarom zal een werkgever regelmatig verantwoording moeten afleggen over onder andere de verzuimbegeleiding van zijn personeel.

 

Schadelastbeheersing

Als eigenrisicodrager is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van zieken en arbeidsongeschikten. De verzekeraar ondersteunt de organisatie hierbij. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan eventuele interventies en bij re-integratie, mogelijke herbeoordelingen, bezwaarzaken en subsidies. Hierbij heeft de verzekeraar echter het grootste belang, want als een verzekerde minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard of een IVA-beoordeling krijgt, valt deze weer onder de verantwoordelijkheid van UWV. Daarmee is een substantiële besparing voor de verzekeraar gerealiseerd.

 

Binnen de WGA worden drie categorieën arbeidsongeschikten onderscheiden: minder dan 35% arbeidsongeschikt, 35-80% arbeidsongeschikt en 80-100% arbeidsongeschikt. Doorgaans hebben verzekeraars weinig aandacht voor de categorie 35-80% arbeidsongeschikt, omdat ze voor zichzelf het meest kunnen bereiken met aandacht voor de categorie 80-100% arbeidsongeschikt. Hierbij heeft de werkgever echter wel veel belang. Want bij expiratie van de verzekering of bij een terugkeer naar UWV worden de premies vastgesteld op basis van alle lopende WGA-uitkeringen uit de afgelopen tien jaar die aan de werkgever moeten worden toegerekend, ongeacht of deze uitkeringen zijn ontstaan in een periode van eigenrisicodragerschap.

 

VerzuimConsult: uw eigenrisicopartner

VerzuimConsult kan organisaties onafhankelijk helpen om de financiële mogelijkheden rondom het eigenrisicodragerschap inzichtelijk te maken. Wij hebben geen relaties met verzekeraars en adviseren over en bemiddelen in verzekeringen doen we ook niet.

 

Wanneer werkgevers besluiten om uit het publieke bestel te treden, kan VerzuimConsult hen op basis van dezelfde onafhankelijkheid ondersteunen bij de begeleiding van (ex-)medewerkers en kunnen wij de administratie rondom de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen overnemen. De eventueel gecontracteerde verzekeraar hoeft dan alleen nog de schades financieren.

 

Transparant

VerzuimConsult rekent behalve met een lage vaste jaarlijkse bijdrage met een variabele bijdrage per dossier. Zo staat schadebeheersing altijd centraal en vindt deze niet alleen op organisatieniveau maar ook op dossierniveau plaats. Bijvoorbeeld door:

  • Gerichte aandacht voor stagnatie en koerswijzigingen in de re-integratie (schriftelijke onderbouwing)
  • Deskundigenoordelen onder regie opstellen
  • Subsidiemogelijkheden benutten en socialezekerheidsrechten aanspreken
  • Het onderbouwen van niet in redelijkheid te vergen inspanningen van de werknemer tijdens de re-integratie
  • Individuele dossiers waarvoor een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, bieden besparingskansen. De financiële schade die de individuele dossiers de afgelopen tien jaar hebben veroorzaakt, wordt door de Belastingdienst per werkgever gebundeld en via een gedifferentieerde premieheffing bij de werkgever in rekening gebracht. Ook in deze beschikking van de premies werkhervattingskas gaan vaak dingen mis (zoals onterechte toerekeningen)
  • No-riskpolisinventarisatie
  • ERD-analyse: is het eigen risico dragen lonend voor de Ziektewet of WGA?
  • Vraagbaak: aanspreekpunt voor alle Ziektewet- en WIA-vragen