Aanpak

Verzuimvraagstukken oplossen, een eigen regiemodel inrichten en een organisatie ondersteunen bij de uitvoering daarvan vereisen een integrale aanpak. Een aanpak die veel verder gaat dan alleen een verzekering afsluiten en de arbodienst inschakelen.

Adviseren, coachen en trainen
De sociaal-bedrijfskundig adviseurs van VerzuimConsult adviseren, coachen en trainen de bij verzuim en arbeidsongeschiktheid betrokken medewerkers van uw organisatie. Zowel preventief als tijdens alle fasen van de re-integratie, zoals:

  •  Een scenarioplanning naar aanleiding van de probleemanalyse
  • Het plan van aanpak opstellen, monitoren en bijstellen (of een door de organisatie zelf opgesteld plan toetsen) en de praktische uitvoering daarvan

Partnership

Wij ondersteunen uw organisatie bij het zoeken naar interne mogelijkheden voor passend loonvormend werk (functieanalyse en jobcarving) en bij een adequate onderbouwing indien dit in redelijkheid niet beschikbaar is.

In een partnership met uw organisatie brengt onze sociaal-bedrijfskundig adviseur uw risicoprofiel en eventuele knelpunten in kaart. U brengt zelf de kennis over uw bedrijf in. VerzuimConsult op zijn beurt de sociaal-bedrijfskundige, arbeidsdeskundige, financiële, juridische en sociaal-medische kennis.

Veel ervaring

Ook ondersteunt VerzuimConsult uw organisatie met het bewaken van (verplichte) wettelijke kaders en scenarioplanning. Daarnaast hebben wij veel ervaring met:

  •  Complexe verzuimvraagstukken analyseren en oplossen
  •  Uitdagende re-integratietrajecten
  • Het inrichten van een organisatie om knelpunten te voorkomen

Wij presenteren de verschillende oplossingsrichtingen door middel van diverse oplossingsscenario’s die kunnen worden voorzien van oorzaak-gevolgdenken en een kosten-batenberekening. Dit alles binnen de wettelijke en beroepsmatig acceptabele kaders. Aan de hand van deze oplossingsrichtingen kunt u dan een weloverwogen keuze maken. VerzuimConsult begeleidt desgewenst het hele traject: van analyse tot implementatie en nazorg.

Behalve over sociaal-bedrijfskundig adviseurs beschikt VerzuimConsult over ervaren geregistreerde arbeidsdeskundigen en bedrijfs- en verzekeringsartsen. Wij werken intensief samen met gerenommeerde en taakvolwassen arbeidsjuristen en sociaalverzekeringsrechtjuristen, mediators, (register)casemanagers en overige deskundigen. Allen kunnen u adequaat adviseren over specifieke onderdelen van de individuele casuïstiek.

Succesvolle aanpak

De aanpak van VerzuimConsult is in de praktijk succesvol gebleken. Zo succesvol zelfs dat in samenwerking met de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), Falke & Verbaan en de HR Financials Group de Leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA) werd ontwikkeld.
Het volgende filmpje van de Stichting RSBA licht de rol en de toegevoegde waarde van de sociaal-bedrijfskundig adviseur helder toe:

Lees meer over de ervaringen van klanten van VerzuimConsult